Hostinský & Tauer - Advokátní kancelář

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

Mgr. et Mgr. Patrik Tauer

PATRIK TAUER

nar. 1.1.1976 v Klatovech, v lednu 2000 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy (diplomová práce na katedře ústavního práva na téma Koncepce dělby moci v klasických modelech formy vlády), v únoru 2005 absolvoval Filosofickou fakultu University Karlovy, obor japanologie v denní magisterském programu (diplomová práce na téma Trest smrti v Japonsku).

Od 1.4.2000 do 31.3.2005 pracoval v advokátní kanceláři JUDr. Jiří Nykodým & spol. v Praze, nejprve jako advokátní koncipient, od 1.7.2003 jako přidružený advokát, po odchodu JUDr. Jiřího Nykodýma na Ústavní soud České republiky v prosinci 2003 jako společník sdružení. V advokátní kanceláři Nykodým & spol. nabyl pod vedením dloholetého advokáta JUDr. Jiřího Nykodýma zkušenosti v různých oblastech práva s akcentem na oblast civilního práva hmotného a procesního (právo obchodní a občanské).

V současné době se advokát zaměřuje na poskytování právních služeb malým a středně velkým společnostem nejen z České republiky, nýbrž i ze zahraničí, které tvoří převážnou část jeho klientely. Pro tyto klienty vyřizuje jak ad hoc případy, tak jim poskytuje na základě trvalé spolupráce komplexní právní služby zejména v oblasti pracovněprávní, obchodněprávní a při zastupování před správními úřady a soudy.

Kromě češtiny hovoří advokát také trochu anglicky (FCE, CAE), německy (ZMP, ZOP), francouzsky (DELFB1) a japonsky.

Filozofie

životní

"Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (ev. Lukáše 14) "Věrnost a Ohleduplnost" (Konfucius, Hovory, Kniha IV./15)

Do jisté míry je skutečně zarážející, v kolika filosofických a morálních aspektech (úcta k rodičům, kategorický imperativ, odmítání trestu smrti atd.) jsou si tak vzdálené křesťanství a konfucianismus tak blízké.

pracovní

 • píle a skromnost - klienta je třeba získat si a udržet pílí a skromností, nikoliv stupidními řečmi o tom, že jsem nejlepší; advokát, který toto tvrdí, je z 99% buď blázen nebo lhář.
  Mistr o skromnosti v Hovorech praví, mimo jiné, toto: "Dobrý muž se nermoutí, že druzí lidé neuznávají jeho zásluh. Jeho jedinou starostí je, že on by mohl neuznat zásluh jejich." (Konfucius, Hovory, Kniha I./16)
 • vzdělání - je třeba se neustále vzdělávat, neboť svět a věci kolem nás se stále mění a stále více komplikují.
  Mistr o vzdělání hned v první větě Hovorů praví toto: "Učit se a včas si opakovat, čemu jsme se naučili, zdaž to není koneckonců potěšení?" (Konfucius, Hovory, Kniha I./1)
 • sebereflexe - povinností advokáta vyplývající jak ze zákona, tak ze stavovských předpisů je chránit zájmy klienta a učinit pro ně maximum; nicméně, každý chybuje, chybu je třeba přiznat a vzít si z ní ponaučení, aby již neopakovala, nikoliv z vlastních chyb vinit ostatní, případně se trapně vytáčet, že se vůbec nic nestalo.
  Mistr o sebereflexi praví toto: "Nejprve a především buďte věrni svým nadřízeným, plňte všechny sliby, odmítejte přátelství se všemi těmi, kdož nejsou jako Vy. A jestliže jste se zmýlili, nebojte se to přiznat a napravte svoje konání!" (Konfucius, Hovory, Kniha IX./24)
 • spolupráce s inteligentními a erudovanými jedinci jakéhokoliv druhu - je potěšením vzdělávat se od a pracovat s těmi, kteří jsou chytřejší než Vy, neboť od nich je možné se spoustu nového naučit.
  Opět nezbývá nežli odkázat na Mistra, který pravil toto: "Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, jako by to byl někdo, koho byste se báli ztratit!" (Konfucius, Hovory, Kniha VIII./17)