Hostinský & Tauer - Advokátní kancelář

Ceny právních služeb

Mezi advokátem a klientem lze sjednat:

  • smluvní odměnu (časovou dohodnutím sazby za každou započatou časovou jednotku, popř. paušální odměnu za vyřízení věci), přičemž základní sazba je 2.500,-Kč za hodinu plus DPH
  • mimosmluvní odměnu dle sazeb stanovených advokátním tarifem (vyhláška č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů)

Při jednání o stanovení odměny za právní pomoc se zohledňuje zejména:

  • složitost a časová náročnost věci
  • u penězi ocenitelných věcí výše ocenění
  • komunikace v cizím jazyce

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Klient, který je spotřebitelem v smyslu občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, ve znění pozdějších předpisů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů od února 2016 právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o právní pomoci (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi advokátem a klientem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz
ID datové schránky: n69admd

Veškeré náležitosti jsou uvedeny na webu České advokátní komory v sekci http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

.